book hr banner 130x1000px

Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/2009), a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/2010) Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota Kristofori (dalje Ustanova Kristofori), iz Koprivnice, Franje Gažija 2, OIB: 26050530608, MB: 01944797, dana 10. ožujka 2020.g. donijela je sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE

„(P)ostani pretplatnik Booka“

 

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „(P)ostani pretplatnik Booka“ je Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota Kristofori iz Koprivnice, Franje Gažija 2, OIB: 26050530608 koja je u sustavu PDV-a.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i prodaje proizvoda u njegovim maloprodajnim i veleprodajnim objektima.

Članak 2.
Nagradna igra održava se u razdoblju od 01.04.2020. do 30.06.2020.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici Ustanove Kristofori.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj: postojeći pretplatnici na časopis za promicanje nove evangelizacije Book te oni koji u razdoblju od 01.04.2020. do 30.06.2020. godine postanu novi pretplatnici ili obnove svoju pretplatu uplatom. U svakom broju časopisa Book u razdoblju od 01.04.2020. do 30.06.2020. biti će objavljen kupon na koji je potrebno upisati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, telefon i e-poštu. U jednom će broju časopisa biti objavljena dva dodatna kupona kojima će se moći nadoknaditi glavni kupon. Ispunjene kupone treba poslati na adresu priređivača: „Ustanova Kristofori“, Franje Gažija 2, 48000 Koprivnica s napomenom za nagradnu igru.

Članak 5.
Svaki sudionik u nagradnoj igri na adresu priređivača mora poslati tri kupona s čitko ispisanim podacima zaključno s 30.06.2020.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:
Prva nagrada: Hodočašće sv. Padre Piju u San Giovanni Rotondo u vrijednosti 1.600 kuna x jedna (1) nagrada, ukupno 1.600 kuna.
Druga nagrada: Komplet knjiga iz biblioteke Figulus u vrijednosti 470 kuna x tri (3) nagrade, ukupno 1.410 kuna. Komplet knjiga se sastoji od sljedećih naslova: U Tvojoj prisutnosti, Kako zavoljeti svoj život?, Padre Pio čovjek nade, Ak´ odrastem, bit ću katolik, Svekrve i snahe.
Treća nagrada: Godišnja pretplata na Book u vrijednosti 180 kn x tri (3) nagrade, ukupno 540 kuna.
Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.550 kuna.
Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.
Izvlačenje nagrada održat će se dana 6. srpnja 2020. godine s početkom u 12 sati. Nagrade će biti izvučene između svih pristiglih kupona. U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila, bit će izvučen drugi.
Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija koju će imenovati ravnatelj Ustanove Kristofori. Izvlačenju nagrada neće prisustvovati javni bilježnik.
O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.
Imena dobitnika bit će objavljena u kolovoškom broju Booka i na internetskoj stranici Ustanove Kristofori. Dobitnici nagrada bit će pismeno ili telefonski obaviješteni.

Članak 10.
Dobitnici nagrade istu mogu podići u sjedištu priređivača „Ustanova Kristofori“ u Koprivnici, Franje Gažija 2, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje osobne iskaznice ili se po dogovoru nagrada šalje poštom.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju sukladno odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine 127/2000), a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

 

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime mogu od strane priređivača nagradne igre objaviti i koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 15.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Za Ustanovu Kristofori
Ravnatelj, Josip Lončar

Rješenje Ministarstva financija o odobrenju pravila nagradne igre od 12. ožujka 2020.
KLASA: UP/I-460-02/20-01/154
URBROJ: 513-07-21-01-20-2